fbpx

Parking

Pauza? #CzasNaZjazd!
Spędź u nas swoją przerwę

Myjnia

Brudny? #CzasNaZjazd!

Wyczyścimy Twoje auto na błysk!

Restauracja

Głodny? #CzasNaZjazd!

Spróbuj pysznych i sytych dań lokalnej i światowej kuchni

Hotel

Zmęczony? #CzasNaZjazd!

Odpocznij w trasie w naszym komfortowym hotelu

Klauzula informacyjna – RODO art. 13

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „ADO”, „Global”, „Administrator”) jest Global Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-312), ul. Nowogrodzka 37/4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem nr KRS: 0000198705, NIP: 586 10 48 353, REGON: 190920351;
 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także przysługujących Państwu uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: sekretariat@global.gdynia.pllub na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „RODO”.
 3. ADO będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
  1. realizacji zapytań: (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   • składanych bezpośrednio w firmie Global Sp. z o.o.
   • składanych przez wszystkie dostępne kanały komunikacji
   • a także dochodzenia roszczeń z nimi związanych;
  2. niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną (na podstawie
   art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w celach prowadzenia wzajemnych rozliczeń, a także w celu podjęcia współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi Global współpracuje w ramach prowadzonej działalności;
  3. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  4. marketingu bezpośredniego związanego z prowadzoną działalnością Administratora;
  5. badania satysfakcji oraz poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych im usług i produktów celem optymalizacji oferty;
  6. wykonania obowiązków rozliczeniowo-podatkowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • Umowa współpracy/świadczenia usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z przepisami o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • Państwa zgoda wyrażona na przesyłanie informacji, w tym marketingowych, handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • okres trwania umowy,
  • okres wykonywania obowiązków prawnych oraz okres, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  • okres do momentu wycofania zgody,
  • okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
 6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – poza osobami upoważnionymi przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, które świadczą na naszą rzecz usługi, prawnicze, księgowe, kadrowe, informatyczne, windykacyjne, naszym podwykonawcom lub współpracownikom, którzy bezpośrednio wykonują czynności w celu realizacji umowy na Państwa rzecz. Ponadto Administrator będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Ponadto, w związku z prowadzeniem przez Administratora monitoringu wizyjnego na terenie spółki, informujemy, że Global zbiera Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów Administratora oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku mogą być przekazane kancelarii prawnej, organom ścigania, sądom i organom administracji publicznej. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia zapisu nagrania. Przebywając na terenie spółki Global zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Niezależnie od praw wymienionych wyżej, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. ADO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.